نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،یکشنبه 29 تیرماه