نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،چهارشنبه 1 مرداد 99