نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 1 مرداد 99