نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،چهارشنبه 1 مرداد 99