نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 2 مرداد 99