نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 2 مرداد 99