نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،دوشنبه 6 مرداد 99