نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 7 مرداد 99