نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 7 مرداد 99