نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 7 مرداد 99