نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،سه شنبه 7 مرداد 99