نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 8 مرداد 99