نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 8 مرداد 99