نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،چهارشنبه 8 مرداد 99