نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،یکشنبه 12 مرداد 99