نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،یکشنبه 12 مرداد 99