نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 12 مرداد 99