نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،دوشنبه 13 مرداد 99