نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 13 مرداد 99