نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،سه شنبه 14 مرداد 99