نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 14 مرداد 99