نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 14 مرداد 99