نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،سه شنبه 14 مرداد 99