نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،چهارشنبه 22 مرداد 99