نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 23 مرداد 99