نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 23 مرداد 99