نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 23 مرداد 99