نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 25 مرداد 99