نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،یکشنبه 26 مرداد 99