نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،یکشنبه 26 مرداد 99