نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،دوشنبه 27 مرداد 99