نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،دوشنبه 27 مرداد 99