نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 28 مرداد 99