نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 28 مرداد 99