نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 28 مرداد 99