نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،سه شنبه 28 مرداد 99