نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 29 مرداد 99