نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،چهارشنبه 29 مرداد 99