نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،چهارشنبه 29 مرداد 99