نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 30 مرداد 99