نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،پنجشنبه 30 مرداد 99