نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 30 مرداد 99