نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 30 مرداد 99