نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 1 شهریور 99