نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،دوشنبه 3 شهریور 99