نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 3 شهریور 99