نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،سه شنبه 6 شهریور 99