نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 4 شهریور 99