نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 6 شهریور 99