نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 6 شهریور 99